TURIST.BY
Поделиться / Опубликовать

Если понравилось...

 
 

Jak dotrze??

Jak dotrze? samolotenm?

Lotnisko Narodowe Mi?sk jest podstawowym portem lotniczym Republiki Bia?oru?. ?aden inny port lotniczy nie dor?wnuje si? mu w swoich charakterystykach technicznych.


Lotnisko „Mi?sk” le?y oko?o 50 km (30 mil) od Mi?ska. Na terenie dworcu lotniczego ?wiadczone s? r??nego rodzaju us?ugi dla pasa?er?w. Pracuj? oddzia?y banku i punkt wymiany walut, s? dwie restauracji, kawiarnie, bary, sie? sklep?w i kiosk?w, o?rodek pomocy lekarskiej, wypo?yczalnia samochod?w, post?j taks?wek, poczta, fryzernia itd. Pasa?erom z dzie?mi lotnisko proponuje „Pok?j matki i dziecka”. W poczekalniach strefy celnej otwarte s? sklepu i bary handlu bezc?owego i ?wiadczone s? dodatkowe us?ugi dla pasa?er?w klasy biznesowej. Po przybyciu na Lotnisko Narodowe „Mi?sk” przez odbyciem kontroli celnej Pa?stwo mo?e si? zwr?ci? do Punktu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Bia?oru? dla otrzymania wizy. S? tam tak?e przedstawicielstwa bia?oruskich towarzystw ubezpieczeniowych, kt?re ?wiadcz? us?ugi w zakresie obowi?zkowego ubezpieczenia medycznego dla obcokrajowc?w.


Dotrze? do miasta mo?na w trzy sposoby: autobusem (to b?dzie kosztowa?o oko?o 1 Eura), taks?wk? (oko?o 20 Eura) lub wypo?yczonym samochodem. Autobusy odje?d?aj? co godzin? od godziny 7 rano do 10.30 wieczorem i przybywaj? na dworzec autobusowy, kt?ry jest obok budynku dworca kolejowego. Taks?wki zawsze oczekuj? na pasa?er?w przy wyj?ciu z lotniska. Wypo?yczalnia samochod?w znajduje si? w strefie przybycia.


Towarzystwo „Belawia” jest narodowym przewo?nikiem Republiki Bia?oru?. Samoloty z emblematem „Belawia” wykonuj? bezpo?rednie loty do najwi?kszych miast europejskich, na przyk?ad, do Frankfurtu, Wiednia, Kijowa, Londynu, Moskwy, Pary?a, Rygi, Rzymu, Warszawy i innych. S? te? codzienne loty do Frankfurtu towarzystwa Lufthansa oraz towarzystwa Austian Airlines do Wiednia. Opr?cz tego, loty na Bia?oru? realizuj? towarzystwa Lot (Polskie Linie Lotnicze), El AL (Linie Lotnicze Izraela), Litewskie Linie Lotnicze, Esto?skie Linie Lotnicze i inne.Jak dotrze? samochodem?

Sie? dr?g publicznych na Bia?orusi osi?ga liczby 51 547 km (32 219 mil), wi?kszo?? z kt?rych to drogi z tward? nawierzchni?.


Pobiera si? op?at? ze wszystkich ?rodk?w transportu, kt?re przybywaj? na Bia?oru? lub przeje?d?aj? przez Bia?oru? tranzytem (opr?cz nietranzytowych samochod?w pasa?erskich). Op?ata le?y w granicach od 20 dolar?w USA do 155 dolar?w USA. Opr?cz tego, Pa?stwo powinni wype?ni? deklaracj? celn?, w kt?rej trzeba wskaza? dane Pa?stwa ?rodku transportu, i kupi? ubezpieczenie samochodowe (oddzielnie od medycznego). Bardzo niewiele zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych posiadaj? akredytacj? na Bia?orusi. Dlatego zalecamy kupno ubezpieczenia od przedstawicieli bia?oruskich towarzystw ubezpieczeniowych, kt?re pracuj? na wszystkich punktach granicznych; jego warto?? wynosi od 5 euro za 5 dni do 53 euro za ubezpieczenie roczne.


Na Bia?orusi istnieje jedna autostrada (Brze?? – Moskwa), na kt?rej pobierana jest op?ata przejazdu w wielko?ci 1 dolar USA od samochod?w pasa?erskich oraz 15 dolar?w USA od samochod?w o du?ej ?adowno?ci.


Przepisy ruchu drogowego

Ruch na Bia?orusi jest prawostronny. Wykorzystywane s? mi?dzynarodowe znaki drogowe oraz mi?dzynarodowe regu?y ruchu drogowego. Wi?kszo?? znak?w napisana jest cyrylic? (alfabet rosyjski), znaki na podstawowych w?z?ach transportowych maj? te? odpowiedniki pisane ?acink? (alfabet angielski).


Prowadzenie samochodu w stanie nietrze?wym jest surowo wzbronione. Ograniczenie szybko?ci jazdy wynosi 60 km/g (37 mil/g) w osiedlach i 90 km/g (55 mil/g) za ich granicami. Kilka autostrad maj? ograniczenie szybko?ci 120 km/g (75 mil/g). Rozpowszechniona jest kontrola szybko?ci za pomoc? radaru. Detektory radarowe s? zabronione.


Niezb?dne dokumenty: mi?dzynarodowe prawo jazdy.


Podczas zbli?enia z pojazdem, kt?ry ma w??czony sygna? ?wietlny w kolorze granatowym i specjalny sygna? d?wi?kowy, kierowcy wszystkich ?rodk?w transportu niezale?nie od kierunku ich ruchu powinni da? mu drog? oraz zapewni? swobodny przejazd dla niego oraz dla pojazd?w, kt?re on eskortuje.


Je?eli zbli?aj?cy si? pojazd posiada opr?cz granatowego czerwony sygna? ?wietlny kierowcy ?rodk?w transportowych, jad?cych po tej samej stornie drogi, a w wypadku braku pasa rozdzielczego te? kierowcy, jad?ce po przeciwleg?ej stronie drogi, powinni sta? przy chodniku lub przy poboczu.


Ruch oraz skr?t w prawo zabronione s? na czerwonych ?wiat?ach. Dzieci, kt?re nie osi?gn??y wieku 11 lat, nie mog? je?dzi? na przednim siedzeniu pojazdu.


Policja drogowa oznaczana jest skr?tem GAI (w j?zyku rosyjskim) lub DAI (w j?zyku bia?oruskim). Inspektorzy GAI nosz? uniform z ???tymi pasami fluorescencyjnymi. W wypadku zamiaru zatrzymania pojazdu inspektor powinien wskaza? na niego za pomoc? specjalnej pa?ki (w pasy lub czerwonym odbijaczem ?wiat?a). Podczas ciemnej pory dobowej za granicami osiedli ?rodek transportowy powinien zatrzymywa? si? tylko w wypadku, gdy inspektor stoi obok samochodu GAI ze specjalnymi znakami rozpoznawczymi.


Jak dotrze? autobusem

W Mi?sku funkcjonuje kilka dworc?w autobusowych. Wi?kszo?? rejs?w mi?dzynarodowych odbywa si? od Centralnego Dworcu Autobusowego. Zakres us?ug, kt?re proponuje Dworzec, jest ograniczony w zwi?zku z tym, ?e obok niego znajduje si? Dworzec Kolejowy.Jak dotrze? poci?giem

Komunikacja kolejowa istnieje pomi?dzy Mi?skim a praktycznie bior?c wszystkimi wi?kszymi stolicami Europy. Wi?kszo?? miast bia?oruskich r?wnie? posiada komunikacje kolejowe.


Nowy budynek Centralnego Dworca Kolejowego miasta sto?ecznego Mi?sk proponuje ca?y zakres us?ug dla pasa?er?w, wi?kszo?? us?ug ?wiadczy si? ca?odobowo i bez dni wolnych. Restauracje, bary, automaty do gry, poczekalnia, przechowalnia, sklepy, apteka – oto bynajmniej nie ca?a lista us?ug. Wszystkie szyldy posiadaj? lekko czytelne piktogramy.


Centralny Dworzec Kolejowy ma dobre komunikacje (autobus, trolejbus, tramwaj) z najbardziej odleg?ymi dzielnicami miasta.

 
 

TURIST.by - ваш гид в мире отдыха и развлечений