TURIST.BY
Поделиться / Опубликовать

Если понравилось...

 
 

Tranzyt

Ju? wielu stuleci przez Bia?oru? w?druj? podr??ni z r??nych kraj?w. Istnienie na terenie kraju dr?g tranzytowych, ??cz?cych kraje Europy ?rodkowo-Zachodniej z Rosj? i krajami azjatyckimi, jak r?wnie? kraje skandynawskie z po?udniowymi regionami Europy i Azji, otwiera olbrzymie mo?liwo?ci dla rozwoju turystyki tranzytowej.


Odleg?o?? z p??nocy na po?udnie Bia?orusi wynosi w przybli?eniu 650 km, z zachodu na wsch?d – 560 km. To nie jest du?o. Tym nie mniej, nasz kraj mo?e zaproponowa? Pa?stwu to, czego niema w innych krajach europejskich, to znaczy cudo nietkni?tej przyrody. Opr?cz tego – olbrzymie dziedzictwo kulturowe, tradycje, historie, kt?ra pozostawi?a sw?j odbitek w setkach miast i miasteczek. I to wszystko mo?na zobaczy? prawie nie zje?d?aj?c z wyznaczonej trasy. Wystarczy, by podr??ny skr?ci? troch? z drogi, zrobi? nied?ug? przerw? dla wypoczynku, a ju? odczuje czary tego kraju o niezapomnianym i niepor?wnanym pi?knie. Niezale?nie od tego, czy Pa?stwo podr??uje samochodem, czy poci?giem, w ka?dym wypadku droga nie b?dzie smutna i jednostajna.


Na Bia?orusi zosta?y stworzone wszystkie warunki dla autoturysty. Tutaj zatroszcz? si? o to, ?eby Pa?stwa podr?? by?a przyjemna i komfortowa. Temu sprzyja europejska jako?? dr?g samochodowych i towarzysz?cej im obs?ugi. Rozmieszczone wzd?u? dr?g kawiarnie, hotele, motele, stacje tankowania samochod?w zado??uczyni gustom najbardziej wybrednych podr??nych.


Przydro?na sie? obiekt?w obs?ugi turystycznej przewiduje rozmieszczenie hoteli w najbardziej sprzyjaj?cych warunkach przyrody i landszaftu, to pozwala na organizacj? wypoczynku przez kilka dni, odwiedzenie znajduj?cych si? w pobli?u osobliwo?ci turystycznych.


Przeje?d?aj?c przez Bia?oru? Pa?stwo obowi?zkowo wybior? jedn? z podstawowych dr?g tranzytowych.


Krete?ski korytarz II (Pary? – Berlin – Warszawa – Brze?? – Mi?sk – Orsza – Moskwa), kt?ry dosta? tak? nazw? po drugiej Og?lnoeuropejskiej Konferencji Transportowej na w. Kreta (Grecja), bardzej znany pod nazw? E30, d?ugo?? kt?rego wynosi 610 km na terenie Bia?orusi, ma znaczenie priorytetowe. Przecinaj?c Bia?oru? z Zachodu na Wsch?d droga ta zapewnia komfortowe i bezpieczne warunki jazdy. „R?wnikiem bia?oruskim” (to jeszcze jedna nazwa tej drogi) corocznie przeje?d?a oko?o 5,5 milion?w os?b.


Jad?c dok?adnie oznaczon? tras? mo?na nie zauwa?y? tego wszystkiego, co jest przechowywane przez pot??ne lasy bia?oruskie, niezliczone b??kitne rzeki i jeziora z czyst? jako ?za wod?, zaciszne miasteczka, po?o?one w strefie zaledwie jednogodzinnej drogi. One natomiast przechowuj? olbrzymi? ilo?? najciekawszych osobliwo?ci, kt?re warto zobaczy?.


Swoj? niepowtarzalno?ci? wabi? Park Narodowy „Puszcza Bia?owieska”, strefa wypoczynkowa „Sto?bcy”, zabytki historii i kultury w Brze?ciu, Mi?sku, pa?ace oraz kompleksy pa?acowo-parkowe w Ru?anach, Kossowo, Mirze, Nowogr?dku, Nie?wie?u, cudowna ikona oraz klasztor w ?yrowiczach, muzea i centra rzemios? ludowych w Zas?awiu, Raubiczach, Dudtkach.


Krete?ski korytarz IX, ??cz?cy miasta Helsinki – Sankt-Petersburg – Witebsk – Mohylew – Homel – Kij?w – Odessa przecina Bia?oru? z P??nocy na Po?udnie, jego d?ugo?? wynosi 456 km. Jad?c t? drog? Pa?stwo musi obowi?zkowo wpa?? do Parku Narodowego „Jeziora Bras?awskie”. Oto prawdziwy raj dla mi?o?nik?w b??kitnej powierzchni jezior, kt?rych tutaj jest niezliczona ilo??. Nocleg mo?na znale?? zar?wno w hotelu, jak i w domku dla go?ci.


Natomiast zabytki historii i architektury w Witebsku i Mohylewie, miejsca, zwi?zane z dzia?alno?ci? ?wi?tej bia?oruskiej Jewfrosinii Po?ockiej w Po?ocku, kompleks pa?acowy w Homlu nikogo nie pozostawi? oboj?tnym.


Odga??zienie korytarzu IXB Kij?w – Mi?sk – Wilno – Kowno – K?ajpeda, d?ugo?ci? 468 km na terenie Bia?orusi te? odgrywa powa?n? rol? w przemieszczeniu turyst?w tranzytowych. Dlatego nikogo nie dziwi fakt, ?e jad?c t? drog? mo?na z lekko?ci? zobaczy? wielk? ilo?? osobliwo?ci. To Narocza?ski Park Narodowy, pot??ne gruzy zamk?w w Krzewie i Holszanach, muzeum klasyka literatury bia?oruskiej J.Kupa?y we wsi Wiazynka i wiele innych zabytk?w.


Komfortowe autobusy, kt?re realizuj? powy?ej 140 kurs?w mi?dzynarodowych, przewo?? pasa?er?w z Polski, Litwy, ?otwy, Estonii, Rosji, Ukrainy, Bu?garii, W?gier, Czech, Niemiec. Ci, kt?rzy najbardziej doceniaj? komfort, mog? si? skorzysta? z us?ug transportu kolejowego, zapewniaj?cego wysokie standardy obs?ugi. A podczas przystank?w na wielkich stacjach kolejowych podr??ni mog? w trakcie nied?ugiej wycieczki zwiedzi? miejscowe osobliwo?ci.


Bardzo atrakcyjne dla turysty s? wodne szlaki tranzytowe. Realizacja program?w odnowienia kana??w XVIII – XIX ww. – Augustowskiego, Ogi?skiego, Berezi?skiego systemu wodnego – oraz stworzenia szlaku Dniepr – Wis?a – Odra pozwol? na ponowne otwarcie historycznych wodnych tras tranzytowych, ??cz?cych Bia?oru? z krajami Ba?tyckimi i Skandynawskimi, Ukrain? i Rosj?. Odrodzi? szlaki „kr?l?w polskich”, szlak „ z Wariag?w do Grek?w” i inne pomo?e transport wodny, do kt?rego nale?? zar?wno kutry spacerowe, jak i rozwijaj?ce du?? szybko?? statki pasa?erski na skrzyd?ach podwodnych.


Bia?oru? otwiera swoje drzwi wszystkim podr??uj?cym. Ci?gle wzrasta ilo?? punkt?w granicznych, upraszcza si? procedura otrzymania wiz, kontroli paszportowej i celnej dla turyst?w. Bia?oru? to nie tylko kraj tranzytu, lecz te? pi?kne miejsce, do kt?rego warto wpa?? po d?ugiej m?cz?cej w?dr?wce.

 
 

TURIST.by - ваш гид в мире отдыха и развлечений