TURIST.BY
Поделиться / Опубликовать

Если понравилось...

 
 

Najwa?niejsze etapy historii Bia?orusi

- 100-40 lat temu – zasiedlenie lud?mi teren?w bia?oruskich.

- V-VII ww. naszej ery – przyj?cie S?owian na tereny bia?oruskie.

- 864 r. – pierwsza wzmianka w kronikach o bia?oruskim mie?cie Po?ocku.

- X wiek – rozpowszechnienie na Bia?orusi chrze?cija?stwa.

- druga po?owa X wieku – powstanie ksi?stwa Po?ockiego.

- 1067 r. – pierwsza wzmianka o Mi?sku. Walka na rzece Niemiga.

- lata 1230. – powstanie Wielkiego ksi?stwa Litewskiego z centrum w Nowogr?dku.

- 1569 r. – zjednoczenie WKL i Kr?lestwa Polskiego. Powstanie Rzeczypospolitej.

- 1596 r., 6 pa?dziernika – Brzeska Unia Ko?cielna. Powstanie ko?cio?a unickiego na terenie Rzeczypospolitej.

- 1772, 1793, 1795 r. – w wyniku rozbior?w Przeczypospolitej ziemie bia?oruskie wesz?y do Imperium Rosyjskiego.

- 1812 r. – wojna ojczy?niana przeciwko inwazji wojska Napoleona I. Bia?oru? g??wn? aren? dzia?a? wojskowych.

- 1830 – 1831 rr. – powstanie szlacheckie w Polsce, na Litwie, na Bia?orusi, okrutnie zduszone przez Rosje.

- 1863 – 1864 rr. – powstanie pod kierownictwem K.Kalinowskiego.

- 1917 r., pa?dziernik-listopad – Rewolucje Lutowa i Pa?dziernikowa – proklamowanie w?adzy radzieckiej na nieokupowanej cz??ci Bia?orusi.

- 1918 r., listopad – grudzie? – wyzwolenie teren?w bia?oruskich od zaborc?w niemieckich. Proklamowanie niezale?no?ci Bia?orusi i stworzenie Bia?oruskiej Republiki Ludowej.

- 1919 r., 1 stycznia – proklamowanie Bia?oruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

- 1921 r. – podpisanie Ryskiego Traktatu Pokojowego, wed?ug kt?rego Bia?oru? Zachodnia wesz?a do sk?adu Polski.

- 1939 r., wrzesie? – przekroczenie granicy polsko-radzieckiej przez Armi? Czerwon?. Zjednoczenie Bia?orusi Zachodniej z BSRR.

- 1941 – 1944 rr. – okupacja Bia?orusi przez Niemcy Faszystowskie.

- 1991 r. – przyj?cie przez Rad? Najwy?sz? BSRR „Deklaracji o suwerenno?ci pa?stwowej BSRR”.

- 1991 r., grudnia – zawarcie uk?adu Bia?owieskiego o zawieszeniu dzia?alno?ci ZSRR i powstaniu Wsp?lnoty Niepodleg?ych Pa?stw.

- 1994 r., 15 marca – przyj?cie Konstytucji Republiki Bia?oru?.

- 1999 r., grudzie? – podpisanie Uk?adu o stworzeniu Pa?stwa Sojuszniczego Bia?orusi i Rosji.

 
 

TURIST.by - ваш гид в мире отдыха и развлечений