TURIST.BY
Поделиться / Опубликовать

Если понравилось...

 
 
warning: Creating default object from empty value in /home/user2103902/www/turist.by/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

RSS-материалBelarus PL

Najwa?niejsze etapy historii Bia?orusi

- 100-40 lat temu – zasiedlenie lud?mi teren?w bia?oruskich.

- V-VII ww. naszej ery – przyj?cie S?owian na tereny bia?oruskie.

- 864 r. – pierwsza wzmianka w kronikach o bia?oruskim mie?cie Po?ocku.

- X wiek – rozpowszechnienie na Bia?orusi chrze?cija?stwa.

- druga po?owa X wieku – powstanie ksi?stwa Po?ockiego.

- 1067 r. – pierwsza wzmianka o Mi?sku. Walka na rzece Niemiga.

- lata 1230. – powstanie Wielkiego ksi?stwa Litewskiego z centrum w Nowogr?dku.

Jak dotrze??

Jak dotrze? samolotenm?

Lotnisko Narodowe Mi?sk jest podstawowym portem lotniczym Republiki Bia?oru?. ?aden inny port lotniczy nie dor?wnuje si? mu w swoich charakterystykach technicznych.

Tranzyt

Ju? wielu stuleci przez Bia?oru? w?druj? podr??ni z r??nych kraj?w. Istnienie na terenie kraju dr?g tranzytowych, ??cz?cych kraje Europy ?rodkowo-Zachodniej z Rosj? i krajami azjatyckimi, jak r?wnie? kraje skandynawskie z po?udniowymi regionami Europy i Azji, otwiera olbrzymie mo?liwo?ci dla rozwoju turystyki tranzytowej.

Kalendarz

?wi?ta pa?stwowe Bia?orusi

1 stycznia – Nowy Rok

7 stycznia – Bo?e Narodzenie (prawos?awne)

8 Marca – Dzie? kobiet

1 maja – ?wi?to robotnicze

9 maja – Dzie? Zwyci?stwa

3 lipca – Dzie? Niepodleg?o?ci Bia?orusi

7 listopada – Dzie? Rewolucji Pa?dziernikowej

25 grudnia – Bo?e Narodzenie (katolickie)

To s? dni wolne, kiedy pa?stwowe urz?dy i resorty oraz wi?kszo?? sklep?w s? nieczynne.


Ministerstwo sportu i turystyki Republiki Bia?oru?

Agencja Narodowa turystyki Republiki Bia?oru?

Ludno??

Ludno?? kraju: oko?o 9,8 milion?w os?b. Bia?oru? jest pa?stwem wieloetnicznym oraz wielokonfesyjnym, w kt?rym razem z Bia?orusinami (81,2% od ca?ej ludno?ci) mieszkaj? przedstawiciele powy?ej 100 narodowo?ci. Tradycyjnie ze wszystkich konfesji religijnych na Bia?orusi liczbowo przewa?a?y chrze?cijanie – prawos?awni, katolicy oraz greko-katolicy czyli unici. W mniejszym stopniu zostali reprezentowani protestanci – kalwini?ci oraz luteranie. Dalej id? judai?ci (?ydzi i karaimy) i muzu?manie (Tatarzy).

Przyroda

Na Bia?orusi da si? naliczy? ponad 20 tysi?cy rzek i oko?o 10 tysi?cy jezior. Najwi?ksze z nich to jezioro Narocz (powierzchnia 79, 6 km2).

Kultura

Nar?d bia?oruski w ci?gu stuleci (jego pisana historia liczy przecie? powy?ej dziesi?ciu wiek?w) tworzy? samoistn? kultur?, kt?ra wesz?a do s?owia?skiej oraz og?lnoludzkiej przestrzeni kulturowej. Tutaj zawsze dawa? zna? o sobie proces wsp??dzia?ania kultur jako wynik po?o?enia kraju na pograniczu kulturowym – na pograniczu Wschodu i Zachodu, je?li traktowa? te poj?cia w szerokim sensie kulturologicznym i historycznym. Miejscowe tradycje, ??cz?c z tymi pr?dami, wzbogaca?y kultur? tradycyjn? oraz sprzyja?y rozwojowi nowych kierunk?w.

Культура Беларуси, Белоруссии

Мирский замок

Белорусский народ за свое многовековое прошлое (а его письменная история насчитывает более десяти столетий) создал самобытную культуру, которая вошла в славянское и общечеловеческое пространство культуры.

 
 

TURIST.by - ваш гид в мире отдыха и развлечений