TURIST.BY
Поделиться / Опубликовать

Если понравилось...

 
 

Przyroda

Na Bia?orusi da si? naliczy? ponad 20 tysi?cy rzek i oko?o 10 tysi?cy jezior. Najwi?ksze z nich to jezioro Narocz (powierzchnia 79, 6 km2).


Lasy zajmuj? 63% terytorium Bia?orusi, bagna – oko?o 13% ca?ego obszaru republiki i odgrywaj? powa?n? rol? w formowaniu klimatu oraz gidrologii. Dla zachowania unikalnych zak?tk?w przyrody oraz dla zachowania i powi?kszenia liczby rzadkich i zanikaj?cych gatunk?w flory i fauny, dla organizacji obserwacji zmian w przyrodzie na Bia?orusi zosta?y stworzone parki narodowe, rezerwaty i zabytki przyrody. Og?lna powierzchnia teren?w ochronnych wynosi oko?o 7% od powierzchni ca?ego kraju.


Najwi?ksze z nich to Parki Narodowe „Puszcza Bia?owieska”, „Jeziora Bras?awskie”, „Przypiecki”, „Narocza?ski”, Bierezi?ski rezerwat biosfery oraz Poleski rezerwat radiacyjno-ekologiczny i in. Na ich bazie ostatnio skutecznie rozwija si? turystyka ekologiczna; w do?wiadczalnych gospodarstwach ?owieckich, kt?re istniej? przy rezerwatach i parkach narodowych, organizowane s? tury my?liwskie.

 
 

TURIST.by - ваш гид в мире отдыха и развлечений