TURIST.BY
Поделиться / Опубликовать

Если понравилось...

 
 

Ludno??

Ludno?? kraju: oko?o 9,8 milion?w os?b. Bia?oru? jest pa?stwem wieloetnicznym oraz wielokonfesyjnym, w kt?rym razem z Bia?orusinami (81,2% od ca?ej ludno?ci) mieszkaj? przedstawiciele powy?ej 100 narodowo?ci. Tradycyjnie ze wszystkich konfesji religijnych na Bia?orusi liczbowo przewa?a?y chrze?cijanie – prawos?awni, katolicy oraz greko-katolicy czyli unici. W mniejszym stopniu zostali reprezentowani protestanci – kalwini?ci oraz luteranie. Dalej id? judai?ci (?ydzi i karaimy) i muzu?manie (Tatarzy).


Wed?ug danych ostatniego spisu ludno?ci na Bia?orusi mieszka ponad 1142 tysi?cy Rosjan (11,4 % od ca?ej ludno?ci republiki). Polacy sk?adaj? nast?pn? pod wzgl?dem liczebno?ci grup? ludno?ci na Bia?orusi – 396 tysi?cy os?b (3,9 %). Ukrai?cy to czwarta grupa (237 tysi?cy os?b czyli 2,4 % ludno?ci). Dalej id? Tatarzy (13 tysi?cy os?b), Litwini (7 tysi?cy os?b) oraz przedstawiciele innych narodowo?ci.


Za granicami Bia?orusi mieszka ponad 3 miliony Bia?orusin?w i ich potomk?w, najwi?cej – w Rosji, na Ukrainie, USA, Polsce, te? na ?otwie, Litwie, w Kanadzie, Argentynie. Powy?ej 70% ludno?ci na Bia?orusi to mieszka?cy miast.

 
 

TURIST.by - ваш гид в мире отдыха и развлечений